BOZP a PO

 OZO v prevenci rizik:

- školení v oblasti BOZP, včetně ověření znalostí u zaměstnanců,

- školení v oblasti zákoníku práce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zpracování a příprava dokumentace související s certifikací ISO, OHSAS,

- zpracování zpráv z interních auditů prováděných v rámci provozoven společnosti,

- zpracování pokynů BOZP,

- zpracování rizik a opatření,

- zpracování MPBP a kontrola jejich dodržování,

- kontrola dodržování místních provozních předpisů,

- kontrola dodržování Systému řízení pro zajištění provozování drážní dopravy a Systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy včetně zajištění povinností při vzniku mimořádné události,

- kontrolní činnost nad organizacemi a jejich činnostmi v rámci BOZP,

- záznamy o úrazu, jejich vyšetření a opatření,

- dozorová činnost nad subdodavateli,

- zpracování dokumentace integrovaného systému managementu – IMS,

- dozor nad dodržováním zákonů a vyhlášek spojených s bezpečností práce a ostatních předpisů.

 

 

Činnost požárního technika:

 

- zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

- zpracování Požární zprávy,

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

-  zpracování Požárního řádu,

-  zpracování Požární poplachové směrnice,

- zpracování Požárního evakuačního plánu,

- zpracování dokumentace zdolávání požárů,

-  zpracování Řádu ohlašovny požárů

- stanovení tematických plánů a časových rozvrhů školení, zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek, odborné přípravy preventistů požární ochrany,


- vedení dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

- vedení Požární knihy.