Přehled základní legislativy

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost pracoviště podle hodnocení rizik. Zaměstnavatel je povinen stanovit termíny prohlídek, revizí, kontrol, termíny údržby, oprav a rekonstrukcí. Dále je zaměstnavatel povinen stanovit odpovědnou osobu, která zodpovídá za plnění stanovených termínů a za evidenci dokladů tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízení pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

 Nařízení vlády 378/2001 Sb. definuje průvodní dokumentaci, provozní dokumentaci, místní provozní bezpečnostní předpisy apod. Dále stanoví minimální periodu kontrol zařízení na 12 měsíců.

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

  Nařízení vlády 176/2008 Sb. definuje strojní zařízení a podmínky pro jeho uvádění do provozu, nebo na trh. Stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti strojních zařízení.

 Zákon 174/1968 Sb. určuje vyhrazená technická zařízení a státní odborný dozor nad bezpečností práce (Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektoráty práce). Obecně jsou to zařízení zdvihací, tlaková, plynová a elektrická. Revize těchto zařízení může provádět pouze revizní technik s platným osvědčením od Technické inspekce České republiky. Opravy může provádět pouze firma s platným oprávněním od TIČR.

 Zákon 22/1997 Sb. stanoví podmínky tvorby a vydávání technických norem. Stanovuje státní zkušebnictví, autorizaci, certifikaci a posuzování shody.

 Zákon 309/2006 Sb. upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – prevence rizik.

 Vyhláška 246/2001 Sb. stanovuje podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

  

Tento přehled je pouze základem obsáhlé legislativy rozvíjející problematiku bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení, čítající desítky různých zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem apod.