Výkon funkce odpovědné osoby

Citace z nařízení vlády č. 101 /2005 Sb.:

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce
technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Konec citace.

K naplnění tohoto nařízení vlády je v praxi zapotřebí více než jedna osoba, protože rozsah a specializaci potřebné legislativy není možné obsáhnout jedním člověkem. To je pak zejména pro menší a střední společnosti samozřejmě velká zátěž.

Pokud není odpovědná osoba jmenována, nese tuto zodpovědnost zpravidla statutární orgán, nebo je přenesena na vedení společnosti, vždy je to však konkrétní člověk.

Společnost TEPSTROJ nabízí výkon funkce odpovědné osoby. Naše odpovědná osoba má potřebné znalosti ve svém oboru, má k dispozici vždy aktuální legislativní předpisy, má možnost konzultace s revizními techniky, s dalšími odpovědnými osobami a s potřebnými odborníky nejen ve svém oboru ale i v dalších oborech. Je proto schopna řešit problematiku zodpovědně a komplexně.

 Naše odpovědná osoba si za svou činností stojí, má ji vždy podloženu platnou legislativou, případně vyjádřením státního orgánu a nese za svou činnost plnou odpovědnost.